حفاظت ازحل و فصل قانون اساسی، مبارزه علیه نژادپرستی

حفاظت ازحل و فصل قانون اساسی، مبارزه علیه نژادپرستی

تظاهرات در تاریخ ١٠/١١/٢٠١٢ در کلن -کوروایلر

ائتلاف“حمایت ازحل و فصل قانون اساسی“ فراخوان میدهد برای تظاهرات در کلن ـ کور وایلر روبروی اداره فدرال بری حمایت از قانون اساسی با شعار حمایت از قانون اساسی مبارزه علیه نژدپرستی.
یک سال پیش اعلام شد ،که تروریستهای نازی متعلق به گروه نازیهای زیرزمینی، ٧سال تمام زیر نگاه مقامات ایمنی ،١٠ نفر را کشتند و ٢بار اقدام به انفجار کرده اند.
سالهای طولانی این گروه های ضد خارجی زیرزمینی به پلیس دروغ میگفتند و حتی قربانیان این حوادث را متهم میکردندکه آنها زیر پوشش
یک گروه به عنوان خلافکاران خارجی فعالیت دارند.
این بازرسان حتی به کمیسیون ویژه نام سوکوـ بوسپوروس را دادندو در رسانه ها نام قاتل دونر به آنها داده شد.
هر دو واژه نشان دهندۀ کلیشه های نژادی هستند که زیر این واژه ها خشونت ها کمرنگ جلوه میکند و قربانیان خوار و کوچک میشوند.
نژادپرستی نه تنها در قانون این کشور پنهان شده ،بلکه کارکنان هم مشخصاً نشان میدهند که چه تمایلی دارند.
در طبقات مختلف ِ سازمانهای حمایت از قانون اساسی ، نه تنها این مجرمان ِ تروریستی ِ نژادپرست را می شناختندبلکه از اطرافیان آنها خمایت
هم میکردند. بدین صورت به رابط های خود پول پرداخت میکردند برای اینکه به تروریستهای نژادپرست مواد منفجره برسانند.مقامات به دفعات
اطلاعاتی به دست آوردند که این افراد کجا زندگی میکنند ولی هیچ اقدامی نکردند.
بعد از اینکه مجریان گروه نژاد پرستان زیرزمینی معرفی شدند، یک سیاست وحشتناک پشت پردهای برملا شد. مدارک خورد شده و مخفی نگهداشته شده، دروغ های مداوم در کمیته تخقیق و استعفای کمابیش مسئولان.
میخواهند ما باور کنیم که مجموعه ای از اتفاقات تخقیقات مسئولان را نحت تأثیر گذاشته. در واقع دز این مورد عموم یک درک و بینش کلی
نسبت به رسوایی روزمره عملیات سازمان های مخفی پیدا کردند: جمع آوری اطلاعات و جلوگیریِ تاکتیی از به جریان انداختنِ آنها.
دسته های انفرادی در داخل و بین مقامات، کنترل اختیار برای مقابله با اطلاعات است.

نگرش درست در مورد تداوم :
در سال ١٩٥٠ به توسط نازی های سابق بنا گذاشته شد و باعث میشود که افرادی از رایش سوّم که مقاومت میکنند دوباره به زندانهابروند.
در دههّ ٦٠ در برابر جنبش دانشجوي جنگیدند. در دههّ ٧٠ و ٨٠اقدام به عرضهّ مواد ممنوع مورد نیاز فعالان چپ گرا کردند. ٩ سال پیش نقشه های آنها برای ممنوعیت حزب دوکراتیک ملّی آلمان به نتیجه نرسید ، به خاطر اینکه نفوذ جاسوسان آنها به بالاترین سطوح رسیده بود.

به این دلیل:
ـ به طرف کلن، قرارگاه اصلی ً حمایت از قانون اساسی و ارتش استحفاظی ً و شهری که در آن دو انفجار بمب توسط گروه نژادپرستان ـ
زیرزمینی صورت گرفته است.
ـ برای افشای تمام اطلاعات مربوط به \ و خمایت از نئونازیست ها از طریق قانون اساسی و دیگر اسرار!!!
ـ برای یک کمیته تخقیق، که در آن همة مردم این جامعه از طریق نمایندگان مورد اعتمادشان دسترسی به اطلاعات داشته باشند.
ـ علیه نژادپرستی و تبعیض
ـ همبستگی با خانواده های قربانیان . جبران خسارت برای تخقیقاتِ نژاد پرستانه و توهین آمیزِ پلیس و حفاظت ازحل و فصل قانون اساسی، و لغو سازمان مخفی.

اتحاد “ حفاظت ازحل و فصل قانون اساسی“

وب سایت : : www.vs-aufloesen.de

Dieser Beitrag wurde unter Aufrufe veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.